Điều khoản dịch vụ

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 4 năm 2023

A. Điều khoản cung cấp dịch vụ

1. Người dùng cần cam kết đủ 18 tuổi khi cung cấp dịch vụ trên sàn thương mại điện tử Glow.

2. Nghiêm cấm các hình thức lạm dụng ứng dụng Glow để mua bán mại dâm, hẹn hò có trả phí. Người dùng sẽ bị khóa tài khoản và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình

3. Nghiêm cấm mọi nội dung, hình ảnh nhạy cảm và phản cảm. Nó sẽ bị xóa ngay lập tức đồng thời người dùng sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

B. Một số phí trên Glow người dùng cần nắm rõ

1. Đối với Đối tác kỹ thuật viên: Với mỗi đơn hàng thành công trên hệ thống Glow, Glow sẽ thu phí 20% từ Đối tác kỹ thuật viên.

2. Đối với khách hàng: Khi quý khách hàng rút tiền khỏi ví Glow, Glow sẽ thu phí 3% trên một giao dịch rút tiền. Vui lòng liên lạc với hotline của chúng tôi 0888129100 để yêu cầu rút tiền.

C. Quan hệ hợp đồng

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) điều chỉnh việc bạn, một cá nhân, từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (“Dịch vụ”) của Công ty cổ phần Glow.

Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch vụ của bạn đã cấu thành sự chấp nhận chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này, sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và Glow. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn. Glow có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến bạn, hoặc ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các Dịch vụ nhất định, ví dụ như các chính sách cho một sự kiện, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể, và các điều khoản bổ sung này sẽ được thông báo cho bạn liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung được thêm vào, sẽ được coi là một phần của các Điều khoản dành cho các mục đích của Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng.

Glow có thể sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi Glow đăng các Điều khoản được cập nhật tại vị trí này hoặc các chính sách sửa đổi hoặc các điều khoản bổ sung về Dịch vụ áp dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ sau các bài đăng này, đồng nghĩa với bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi.

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư của Glow tại https://glowvietnam.com/privacy-policy/. Glow có thể cung cấp cho nhân viên xử lý yêu cầu bồi thường hoặc doanh nghiệp bảo hiểm mọi thông tin cần thiết (bao gồm thông tin liên lạc của bạn) nếu có yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột, có thể bao gồm tai nạn, liên quan đến bạn và một Nhà cung cấp Bên Thứ ba và các thông tin hoặc dữ liệu cần thiết để giải quyết các yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột.

D. Các dịch vụ

Các Dịch vụ tạo thành một nền tảng công nghệ cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng di động của Glow hoặc các trang web được Glow cung cấp như một phần của Dịch vụ (gọi chung là “Ứng dụng”) để sắp xếp và lên lịch trình dịch vụ và/hoặc dịch vụ spa với các nhà cung cấp bên thứ ba độc lập các dịch vụ này, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba độc lập và các nhà cung spa bên thứ ba độc lập theo thỏa thuận với Glow hoặc một số chi nhánh của Glow (“Nhà cung cấp Bên Thứ ba”). Trừ khi Glow có sự chấp thuận khác trong một thỏa thuận bằng văn bản riêng với bạn, các Dịch vụ này chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

Giấy phép

Tùy vào việc tuân thủ theo các Điều khoản này của bạn, Glow sẽ cấp cho bạn giấy phép hữu hạn, không độc quyền, không thể cấp giấy phép con, có thể hủy bỏ và không thể chuyển nhượng để: (i) truy cập và sử dụng các Ứng dụng trên các thiết bị cá nhân chỉ cho mục đích sử dụng Dịch vụ của bạn; và (ii) truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin và các tài liệu nào liên quan có thể sẵn có thông qua các Dịch vụ, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn trong mỗi trường hợp. Mọi quyền lợi không được công nhận rõ ràng bằng văn bản này đều được Glow và tổ chức cấp phép của Glow bảo lưu.

Các giới hạn

Bạn không thể: (i) xóa bỏ bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền khỏi bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (ii) xuất bản lại, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, cấp phép, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, trưng bày công khai, thực hiện công khai, truyền tải, truyền phát, phát sóng hoặc khai thác các Dịch vụ trừ khi được Glow cho phép; (iii) dịch ngược, đảo ngược hoặc phân tách Dịch vụ trừ khi được luật pháp cho phép; (iv) liên kết đến, ánh xạ hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (v) gây ra hoặc khởi chạy bất kỳ chương trình hoặc câu lệnh nào với mục đích rút trích, lập chỉ mục, khảo sát, hoặc khai thác dữ liệu trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc khai thác quá tải hoặc cản trở các hoạt động và/hoặc chức năng của bất kỳ phần nào của Dịch vụ; hoặc (vi) cố gắng nắm được quyền truy cập trái phép hoặc gây tổn hại bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc hệ thống hoặc mạng lưới liên quan đến Dịch vụ.

Các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba

Các Dịch vụ có thể được cung cấp hoặc truy cập liên quan đến các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba (bao gồm cả quảng cáo) mà Glow không kiểm soát. Bạn công nhận rằng các điều khoản khác nhau về sử dụng và chính sách về quyền riêng tư có thể áp dụng đối với việc sử dụng dịch vụ và nội dung của bên thứ ba. Glow không xác nhận các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba và trong mọi trường hợp Glow sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của các nhà cung cấp bên thứ ba đó. Ngoài ra, Apple Inc., Google, Inc.,và/hoặc các Công ty con và các chi nhánh quốc tế áp dụng của họ sẽ là bên thứ ba được hưởng lợi từ hợp đồng này nếu bạn truy cập vào các Dịch vụ này bằng cách sử dụng các Ứng dụng được phát triển cho các thiết bị di động tương ứng của Apple iOS, và Android. Bên thụ hưởng thứ ba này không phải là các bên tham gia hợp đồng này và không chịu trách nhiệm về việc cung cấp hoặc hỗ trợ các Dịch vụ theo bất kỳ cách nào. Việc bạn truy cập các Dịch vụ bằng cách sử dụng các thiết bị này tuân theo các điều khoản được quy định trong các điều khoản dịch vụ của bên thụ hưởng thứ ba.

Quyền sở hữu

Các Dịch vụ và tất cả các quyền trong văn bản này là tài sản của Glow hoặc tài sản của tổ chức cấp phép của Glow. Các Điều khoản này và việc bạn sử dụng các Dịch vụ này không thể hiện hoặc cấp cho bạn các quyền: (i) về hoặc liên quan đến các Dịch vụ này, ngoại trừ giấy phép hữu hạn đã được cấp ở trên; hoặc (ii) sử dụng hoặc tham chiếu tên Công ty, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thương hiệu hoặc nhãn dịch vụ của Glow hoặc của các tổ chức cấp phép của Glow dưới bất kỳ hình thức nào.

E. Sử dụng dịch vụ Glow

Tài khoản người dùng

Để sử dụng hầu hết các khía cạnh của Dịch vụ, bạn phải đăng ký và duy trì hoạt động một tài khoản Dịch vụ người dùng cá nhân (“Tài khoản”). Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên, hoặc đủ tuổi trưởng thành theo pháp lý trong khu vực tài phán của mình (nếu tuổi trưởng thành khác 18 tuổi), để có được một Tài khoản. Việc đăng ký tài khoản yêu cầu bạn phải gửi cho Glow các thông tin cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại di động của bạn và tuổi tác, cũng như tối thiểu một phương thức thanh toán hợp lệ (hoặc thẻ tín dụng hoặc đối tác thanh toán được chấp thuận). Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trong Tài khoản của bạn. Việc bạn không duy trì thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và cập nhật, bao gồm đưa phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc hết hạn sử dụng vào trong hồ sơ, có thể dẫn đến việc bạn sẽ không có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này giữa bạn và Glow . Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của bạn, và bạn đồng ý duy trì tính an ninh và bảo mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản của bạn tại mọi thời điểm. Trừ trường hợp được Glow cho phép bằng văn bản, bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản

Yêu cầu và ứng xử của người dùng

Các dịch vụ không được cấp cho người dùng dưới 18 tuổi. Bạn không thể uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng Tài khoản của bạn, và bạn không được phép cho người dưới 18 tuổi nhận các dịch vụ vận chuyển hoặc hậu cần từ Nhà cung cấp Bên Thứ ba trừ khi họ đi cùng bạn. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể pháp lý nào khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng khi sử dụng các Dịch vụ, và bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp. Khi sử dụng các dịch vụ, bạn không được gây phiền toái, khó chịu, bất tiện, hoặc thiệt hại tài sản, cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba hoặc bất kỳ bên nào khác. Trong một số trường hợp bạn có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, và bạn đồng ý rằng bạn có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn từ chối cung cấp giấy tờ chứng minh.

Mọi hành vi với mục đích lôi kéo khách hàng trên hệ thống của Glow đều bị nghiêm cấm. Lôi kéo khách hàng trên hệ thống của Glow được hiểu là hành động thương lượng riêng với những Khách Hàng của Glow (bao gồm cả nhân viên) để cung cấp các dịch vụ của Glow Việt Nam mà không thông qua hệ thống của Glow. Glow có quyền từ chối phục vụ hay khóa tài khoản mà không cần báo trước đối với những đối tượng có hành vi trên. Với mỗi Khách Hàng (bao gồm cả nhân viên), bạn sẽ phải bồi thường cho Glow 5.000.000 VNĐ/01 người.

Khách hàng và đối tác phải chịu trách nghiệm dưới pháp luật Việt Nam khi có những hành động quá khích, hành động vi phạm luật pháp. Glow miễn nhiễm trách nhiệm với những hành động của khách hàng với đối tác; đối tác với khách hàng. Trong trường hợp xảy ra kiện tụng, tranh chấp, khách hàng và đối tác sẽ làm việc trực tiếp với nhau, Glow sẽ cung cấp các thông tin cần thiết khi được yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Tin nhắn văn bản

Bằng cách tạo một Tài khoản, bạn đồng ý rằng các Dịch vụ có thể gửi cho bạn tin nhắn văn bản thông báo (SMS) như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của việc sử dụng các Dịch vụ. Bạn có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản (SMS) từ Glow bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới support@glowvietnam.com nêu rõ rằng bạn không còn muốn nhận các tin nhắn như vậy, cùng với số điện thoại của thiết bị di động nhận tin nhắn. Bạn công nhận rằng việc chọn không nhận các tin nhắn văn bản (SMS) có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Mã khuyến mãi

Glow có thể tùy ý tạo ra các mã khuyến mãi để đổi điểm tín dụng Tài khoản, hoặc các tính năng hoặc lợi ích khác liên quan đến các Dịch vụ này và/hoặc các dịch vụ của một Nhà cung cấp Bên Thứ ba, tùy thuộc vào bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà Glow thiết lập trên cơ sở từng mã khuyến mãi (“Mã khuyến mãi”). Bạn đồng ý rằng Mã khuyến mãi: (i) phải được sử dụng cho các đối tượng và mục đích dự định, theo cách phù hợp với pháp luật; (ii) không được sao chép, bán hoặc chuyển giao theo bất kỳ cách nào, hoặc cung cấp công khai (cho dù được đăng lên theo hình thức công khai hoặc bất kỳ hình thức nào khác), trừ khi được sự cho phép của Glow Việt Nam ; (iii) có thể bị Glow vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà Glow Việt Nam không phải chịu trách nhiệm; (iv) chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản cụ thể mà Glow Việt Nam thiết lập cho Mã khuyến mãi đó; (v) không có giá trị quy đổi thành tiền mặt; và (vi) có thể hết hạn trước khi bạn sử dụng. Glow có quyền giữ lại hoặc khấu trừ các khoản tín dụng, các tính năng hoặc lợi ích khác thu được thông qua việc sử dụng các Mã khuyến mãi của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trong trường hợp Glow xác định được hoặc tin rằng việc sử dụng hoặc đổi thưởng Mã khuyến mãi có lỗi, gian lận, bất hợp pháp, hoặc vi phạm các điều khoản về Mã khuyến mãi được áp dụng hoặc các Điều khoản này.

Nội dung người dùng cung cấp

Glow có thể tùy ý cho phép bạn gửi, tải lên, công khai hoặc cung cấp cho Glow, thông qua các tính năng văn bản, âm thanh và/hoặc hình ảnh của Dịch vụ, các nội dung và thông tin, bao gồm các nhận xét và phản hồi liên quan đến các Dịch vụ, các yêu cầu hỗ trợ, và nộp các thông tin cho các cuộc thi và chương trình khuyến mãi (“Nội dung Người dùng”) tùy từng thời điểm. Mọi Nội dung Người dùng do bạn cung cấp vẫn là tài sản của bạn. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng cho Glow, bạn cấp cho Glow giấy phép không có bản quyền, không thể thu hồi, chuyển nhượng, sử dụng vĩnh viễn, trên toàn thế giới, với quyền cấp giấy phép con, để sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh, phân phối, công khai, thực hiện công khai, và khai thác bằng bất kỳ cách nào Nội dung Người dùng trong tất cả các định dạng và các kênh phân phối hiện tại hoặc sau đây được đưa ra (bao gồm liên quan đến các Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của Glow và trên các trang web và các dịch vụ của bên thứ ba), mà không cần thông báo thêm cho hoặc có được sự đồng ý của bạn, và không yêu cầu bạn hoặc bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác phải thanh toán

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền tất cả các Nội dung Người dùng hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự chấp thuận và phát hành cần thiết để cấp cho Glow giấy phép Nội dung Người dùng như đã nêu trên; và (ii) Nội dung Người dùng hoặc thông tin bạn nhập, tải lên, công bố hoặc cung cấp Nội dung Người dùng hoặc việc Glow Việt Nam sử dụng Nội dung Người dùng như được cho phép bằng văn bản này sẽ không vi phạm, chiếm đoạt, xâm phạm tài sản trí tuệ hoặc các quyền sở hữu hoặc quyền công khai hoặc riêng tư của một bên thứ ba, hoặc dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định áp dụng.

Bạn đồng ý không cung cấp Nội dung Người dùng mang tính phỉ báng, bôi nhọ, hận thù, bạo lực, khiêu dâm, tình dục, bất hợp pháp, hoặc gây khó chịu, như được Glow tùy ý xác định, bất kể các tài liệu này có thể được pháp luật bảo vệ hay không. Glow có thể, nhưng không có nghĩa vụ, rà soát, theo dõi, hoặc xóa Nội dung Người dùng, theo toàn quyền quyết định của Glow Việt Nam và vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

Truy cập mạng và thiết bị

Bạn chịu trách nhiệm về việc truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng các Dịch vụ. Mạng dữ liệu di động của bạn và mức phí nhắn tin và có thể áp dụng nếu bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ từ một thiết bị không dây được kích hoạt và bạn phải chịu trách nhiệm về mức giá và phí này. Bạn chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật phần cứng tương thích hoặc các thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng các Dịch vụ và Ứng dụng này và bất kỳ bản cập nhật nào. Glow không đảm bảo rằng các Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc các thiết bị cụ thể nào. Ngoài ra, các Dịch vụ có thể bị trục trặc và chậm trễ vốn thường gặp trong việc sử dụng Internet và các phương tiện liên lạc điện tử.

F. Thanh toán

Bạn hiểu rằng việc sử dụng các Dịch vụ có thể phát sinh chi phí cho các dịch vụ hoặc hàng hóa mà bạn nhận được từ một Nhà cung cấp Bên Thứ ba (“Phí”). Sau khi bạn nhận được dịch vụ hoặc hàng hóa thông qua việc sử dụng Dịch vụ, Glow sẽ tạo điều kiện thanh toán các khoản Phí được áp dụng thay mặt Nhà cung cấp Bên Thứ ba như đại lý thu nhận thanh toán của Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Thanh toán các khoản Phí theo cách này sẽ được coi như thanh toán được bạn thực hiện trực tiếp cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Các khoản Phí sẽ bao gồm thuế được áp dụng nếu có yêu cầu của pháp luật. Các khoản Phí mà bạn trả là cuối cùng và không được hoàn lại, trừ trường hợp được Glow quyết định. Bạn vẫn có quyền yêu cầu Phí thấp hơn từ một Nhà cung cấp Bên Thứ ba cho các dịch vụ, hàng hóa nhận được từ Nhà cung cấp Bên Thứ ba tại thời điểm nhận dịch vụ, hàng hoá. Glow sẽ phản hồi mọi yêu cầu từ Nhà cung cấp Bên Thứ ba để thay đổi Phí cho một dịch vụ hoặc hàng hóa cụ thể.

Tất cả các khoản Phí phải trả ngay lập tức và việc thanh toán sẽ được tạo điều kiện bởi Glow Việt Nam bằng cách sử dụng phương thức thanh toán ưa thích được chỉ định trong Tài khoản của bạn. Nếu phương thức thanh toán Tài khoản chính của bạn được xác định là đã hết hạn, không hợp lệ hoặc không thể tính phí, bạn đồng ý rằng Glow có thể, trong vai trò là đại lý thu nhận thanh toán của Nhà cung cấp Bên Thứ ba, sử dụng phương thức thanh toán thứ hai trong Tài khoản của bạn, nếu có.

Giữa bạn và Glow, Glow có quyền tùy ý thiết lập, xóa và/hoặc sửa đổi Phí đối với bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ hoặc hàng hóa nhận được thông qua việc sử dụng Dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào. Hơn nữa, bạn công nhận và đồng ý rằng Phí áp dụng tại các khu vực địa lý nhất định có thể tăng đáng kể trong thời gian nhu cầu cao. Glow sẽ nỗ lực thông báo cho bạn về những khoản phí có thể được áp dụng, với điều kiện là bạn sẽ chịu trách nhiệm cho các khoản Phí phát sinh theo Tài khoản của bạn bất kể bạn có biết về các khoản Phí hoặc các khoản tiền đó hay không. Tùy từng thời điểm, Glow có thể cung cấp cho người dùng nhất định các chương trình khuyến mãi và giảm giá có thể dẫn đến việc tính phí các khoản tiền khác nhau cho cùng dịch vụ hoặc hàng hóa hay các dịch vụ hoặc hàng hóa tương tự nhận được thông qua việc sử dụng các Dịch vụ này, và bạn đồng ý rằng các chương trình khuyến mãi giảm giá như vậy sẽ không liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc các khoản Phí áp dụng đối với bạn, trừ khi cũng được cung cấp cho bạn. Bạn có thể chọn hủy bỏ yêu cầu về các dịch vụ hoặc hàng hóa từ một Nhà cung cấp Bên Thứ ba bất kỳ lúc nào trước khi Nhà cung cấp Bên Thứ ba thực hiện dịch vụ, trong trường hợp này bạn có thể phải trả một khoản phí hủy bỏ dịch vụ

Cơ cấu thanh toán này được thiết kế để bù đắp đầy đủ cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba đối với các dịch vụ, hàng hóa được cung cấp. Glow không chỉ định bất kỳ phần nào trong thanh toán của bạn làm tiền boa hoặc tiền thưởng cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Bất kỳ tuyên bố nào của Glow (trên trang web của Glow, trong Ứng dụng, hoặc trong các tài liệu tiếp thị của Glow) có mục đích nói rằng tiền boa là “tự nguyện”, “không bắt buộc” và/hoặc “được bao gồm” trong các khoản thanh toán của bạn cho các dịch vụ, hàng hóa được cung cấp không có dụng ý cho thấy rằng Glow sẽ cung cấp bất kỳ khoản tiền bổ sung nào, ngoài những khoản mô tả ở trên, cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi bạn được tùy ý cung cấp khoản thanh toán bổ sung làm khoản tiền thưởng cho bất kỳ Nhà cung cấp Bên Thứ ba nào cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc hàng hóa nhận được qua Dịch vụ này, bạn không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Tiền thưởng là tự nguyện. Sau khi bạn nhận được các dịch vụ hoặc hàng hóa qua Dịch vụ này, bạn sẽ có cơ hội đánh giá trải nghiệm của bạn và để lại phản hồi thêm về Nhà cung cấp Bên Thứ ba.

G. Tuyên bố miễn trách nhiệm

Các dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng" và "như sẵn có". Glow khước từ mọi tuyên bố và bảo đảm, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, không được nêu rõ trong những điều khoản này, bao gồm các bảo đảm về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Glow không đưa ra tuyên bố, bảo hành, bảo đảm về tính tin cậy, tính kịp thời, chất lượng, tính phù hợp hoặc sẵn có của các dịch vụ này, các dịch vụ hoặc hàng hóa được yêu cầu qua việc sử dụng dịch vụ này, hoặc các dịch vụ này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Glow Việt Nam không đảm bảo chất lượng, tính phù hợp, an toàn hoặc năng lực của nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh bên ngoài việc sử dụng các dịch vụ này và bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa được yêu cầu nào có liên quan, trong phạm vi tối đa pháp luật áp dụng cho phép.

H. Giới hạn trách nhiệm

Glow sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại mang tính gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, cảnh cáo, trừng trị hoặc hậu quả, bao gồm tổn thất về lợi nhuận, tổn thất về dữ liệu, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản, liên quan, hoặc phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ, ngay cả nếu glow đã được cảnh báo về nguy cơ của các thiệt hại như vậy. glow việt nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm hoặc tổn thất nào phát sinh do:

(i) việc bạn sử dụng hoặc dựa trên các dịch vụ hoặc bạn không có quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ; hoặc

(ii) mọi giao dịch hoặc quan hệ giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba, ngay cả nếu glow đã được cảnh báo về nguy cơ của các thiệt hại như vậy. glow sẽ không chịu trách nhiệm về việc trì hoãn hoặc không hoạt động do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của glow việt nam. bạn công nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp các dịch vụ được yêu cầu qua một số thương hiệu yêu cầu có thể cung cấp dịch vụ dùng chung hoặc khách hàng đồng cấp và có thể không được cấp phép hoặc cho phép hoạt động một cách chuyên nghiệp. trong mọi trường hợp glow không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn liên quan tới các dịch vụ về mọi thiệt hại, tổn thất và các nguyên nhân tố tụng

các giới hạn và tuyên bố miễn nhiệm trong phần này không nhằm giới hạn trách nhiệm hoặc thay thế các quyền của người tiêu dùng không thể loại trừ theo pháp luật.


I. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Glow và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các yêu cầu bồi thường, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, và các chi phí (bao gồm chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) bạn sử dụng các Dịch vụ này, dịch vụ hoặc các sản phẩm nhận được thông qua việc sử dụng các Dịch vụ này; (ii) bạn phá vỡ hoặc vi phạm các Điều khoản này; (iii) Glow sử dụng Nội dung Người dùng; hoặc (iv) bạn vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà cung cấp Bên Thứ ba.

Glow logo

Glow - Trợ lý cho người đi du lịch, công tác

Liên kết để tải ứng dụng Glow trên App Store
Liên kết để tải ứng dụng Glow trên Google Play
Glow đã đăng ký bộ công thương

Thông tin

Tầng 14, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
0888129100
Mã số doanh nghiệp
0110124791
support@glowvietnam.com
Glow facebook fanpage
Glow instagram fanpage
Kênh youtube của Glow
Kênh youtube của Glow
Kênh twitter của Glow
Kênh linkedin của Glow
Kênh tiktok của Glow
Glow là nền tảng tuyệt vời dành cho bạn, đặt các dịch vụ massage, spa, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe với nhiều ưu đãi tốt nhất trên khắp Việt Nam! Khám phá ưu đãi giảm giá của hơn 5.000 cơ sở Spa, Thẩm mỹ viện, Phòng khám làm đẹp hàng đầu trên toàn quốc, cùng với phần thưởng hoàn tiền sau mỗi lần nhận ưu đãi trên ứng dụng Glow!

Glow đem đến trải nghiệm dịch vụ tại nhà độc đáo.
Massage tại nhà, mọi lúc, mọi nơi! Glow cung cấp dịch vụ massage tại nhà chỉ với 5 phút đặt lịch, có sẵn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Không chỉ massage tại nhà, Glow đa dạng với nhiều dịch vụ như lấy ráy tai, makeup, nail, triệt lông… tại nhà. Cùng Glow tận hưởng và thư giãn ngay chính ngôi nhà yêu thương của bạn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Nhận tiền hoa hồng cùng Glow với chương trình giới thiệu.
Người giới thiệu chia sẻ mã mời với bạn bè, từ đó người giới thiệu nhận hoa hồng 50% hoa hồng khi người được giới thiệu sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Glow. Chỉ với một thao tác chia sẻ trên ứng dụng Glow bạn sẽ nhận được 50% hoa hồng trọn đời ngay cả trong khi ngủ.

Cài đặt ngay ứng dụng Glow
Khám phá sự kỳ diệu của Glow - Nền tảng đặt massage, spa, thẩm mỹ viện với nhiều ưu đãi được hơn 10.000 người dùng Glow trên iOS và Android! Cùng Glow đắm chìm trong sự thư giãn với các spa & thẩm mỹ viện hàng đầu. Glow cung cấp dịch vụ massage tại nhà, nơi bạn có thể tận hưởng dịch vụ massage đầy thú vị ngay tại nhà mình bất cứ khi nào bạn muốn. Kỹ thuật viên Massage tại nhà lành nghề, chuyên nghiệp của Glow chỉ cách bạn một chạm, Glow sẵn sàng phục vụ bạn chỉ với 5 phút đặt lịch tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bạn sẽ thoải mái khi khám phá các ưu đãi trên Glow an toàn và phù hợp với túi tiền của bạn, cung cấp mọi dịch vụ từ massage, spa, thẩm mỹ viện, phòng khám và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hơn thế nữa. Dễ dàng tìm thấy các cơ sở xung quanh trên ứng dụng Glow với tính năng "Gần tôi" tiện dụng và đặt lịch hẹn một cách dễ dàng, 24/7. Đừng bỏ những ưu đãi giảm giá khủng hàng ngày và giảm giá độc quyền của Glow cho người dùng mới. Hãy tham gia Glow ngay hôm nay và khám phá trải nghiệm sẽ không có ở bất kỳ nơi nào khác!
Glow logo

Glow - Trợ lý cho người đi du lịch, công tác

Glow facebook fanpage
Glow instagram fanpage
Kênh twitter của Glow
Kênh linkedin của Glow
Kênh tiktok của Glow
Kênh youtube của Glow

Thông tin

Tầng 14, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
0888129100
Mã số doanh nghiệp
0110124791
support@glowvietnam.com
Liên kết để tải ứng dụng Glow trên App Store
Liên kết để tải ứng dụng Glow trên Google Play